Giảng viên thỉnh giảng Đại học khoa học xã hội – nhân văn
(Khoá đào tạo: Tiếng nói trong giao tiếp trước công chúng)
Giảng viên thỉnh giảng Trung Cấp Phật sự Hoà Khánh
(Khoá học Nghệ thuật nói và giao tiếp. Đối tượng tham dự: 200 Giảng sư, tăng ni, đại diện bản trị sự chùa Hoà Khánh)
Giảng viên thỉnh giảng Cao đẳng kinh tế đối ngoại
(Lời mời từ Phó hiệu trưởng Thầy Lê Ngọc Trung)